V České Třebové je odsouhlaseno a připravuje se otevření nestátní alternativní základní školy.

Článek z Českotřebovského zpravodaje o Základní škole Na rovině.

V České Třebové je odsouhlaseno a připravuje se otevření nestátní alternativní základní školy.

Otázce založení a otevření soukromé alternativní základní školy v České Třebové se Českotřebovský zpravodaj věnoval již v několika článcích, nebyly však zcela přesné a vyčerpávající, prostě proto, že je psal redaktor zpravodaje, který není až do detailu seznámen se všemi problémy, spojenými se zřízením školy a se všemi již realizovanými kroky.

Z toho důvodu jsem položil několik otázek přímo iniciátorům, Slávce Petrové a Miloši Pražákovi, jednatelce podporujícího občanského sdružení RUKA 8 paní Mgr. Janě Chaloupkové, paní učitelce, která se připravuje na výuku ve škole Dagmar Kebrlové  a zajímal jsem se také o názory školáků  inovativní školy – Jakuba(11) a Veroniky(9) .

Paní Petrová, proč iniciujete vznik nestátní ZŠ Na rovině? 

Na začátku byl náš syn, chtěla jsem pro něho to nejlepší, tedy i nejlepší směr výuky. V jeho nultém – předškolním roce, jsem využila nabídky lesní školky v Libchavách, tam jsem se setkala s velice netradičním přístupem vedení dětí, řeknu s velice pozitivním vlivem. Objela jsem velké množství škol a různých směrů vedení výuky. Po ZŠ v Chrudimi a Rychnově n.Kn. jsem navštívila ZŠ Na rovině v Lázních Bohdaneč. Syn byl nadšen a já se snažila pochopit, co se mu tam líbí, v čem je tato škola lepší, nebo přesněji čím mu vyhovuje lépe. Poznala jsem tam dvě výborné učitelky Mgr.Janu Hrázskou a Mgr.Pavlínu Václavíkovou, které této škole daly své děti, své srdce a veškerý svůj čas. Dojížděla jsem tam se synem celý rok, učila jsem se chápat principy Montessori pedagogiky, seznámila jsem se s principy Respektovat a být respektován manželů Kopřivových a dr. Nováčkové. Zúčastnila jsem se a absolvovala hodně školení a kurzů, studovala jsem principy alternativního vzdělávání. Za tři roky, co jsem se aktivně zasazovala o vznik ZŠ Na rovině v České Třebové, jsem pochopila, že jedině jako zřizovatelka budu schopna stoprocentně ovlivnit směřování školy v tomto alternativním  směru. Chci zajistit pro rodiče, kteří hledají pro své dítě školu, školu s bezpečným klimatem a výukou přizpůsobenou individualitě dítěte a jeho zralosti.

Paní Mgr. Chaloupková, vaše první propagační akce přinesly úspěch a to je dokladem, že mezi rodiči zájem o alternativní způsob výuky stále roste.  

Občanské sdružení RUKA 8 celý školní rok 2013/14 pořádá  1x měsíčně setkání rodičů a dětí a  příznivců vzniku ZŠ, které je vždy zaměřeno na prezentaci principů a vzdělávání Na rovině. Jedním z principů naší školy je VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT ne pro školu – což znamená, učení v souvislostech, propojování poznatků s praktickým životem, projektové vzdělávání.

Často se hovoří o způsobu výuky a zaměření školy. Paní Petrová, jakým směrem se budete ubírat v ZŠ Na rovině?

Několikrát jsem již odpovídala na otázky způsobu výuky. Ano budeme hodně využívat Montessori pedagogiky, ale pokusím se v co nejkratším čase vysvětlit, že nám nejde pouze o množství znalostí, které dítě ve škole načerpá, ale zejména, jak jich načerpá, jak je pochopí, jak je bude schopno dále využívat a zejména, aby se dítě ve škole cítilo v klidu a v bezpečí. Shrnu tedy základní principy :

Prvotním a nejdůležitějším pro člověka, ať již mám na mysli technika na stavbě, ředitele, instalatéra, řidiče, nebo lékaře či učitele, je jeho sebevědomí, sebeúcta, empatie, láska k sobě, k lidem, ke společnosti, přírodě, naší nádherné planetě, aby dospělý člověk prožíval skutečnou radost ze života.  Škola nám má napomoci připravit se, za několik málo roků, na celý život. Stupeň znalostí jednotlivých profesí se liší, ale přístup k životu by měl u každého z nás vycházet z těchto zásad.

Mgr. Chaloupková zmínila již zásadu č.1 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT ne pro školu .                                                                                                                                                                                                                                                                                           Znamená to učit se v souvislostech. Děti pracují na dlouhodobějších projektech, v nichž propojují nabyté poznatky s praktickým životem a učí se prezentovat svou práci. Učitel dítěti pouze umožní, aby chtělo hledat neznámé, zjišťovat možnosti, neustále objevovat novosti kolem nás. Vše se neustále zrychluje a bude dobré, když se děti naučí orientovat se na hledání řešení. Nepřejeme si přece mít kolem sebe lidi, kteří jsou schopni pouze plnit příkazy.

Zásada č.2 POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Přirozenou  touhou  dítěte je  poznávat  samo  sebe a  svět okolo sebe. Tuto  touhu   musíme ve škole  maximálně podpořit. Dítě  je  vnímáno na stejné úrovni jako učitel. Učitel připraví prostředí, nastaví situace a pak naslouchá, povzbuzuje, vybízí k otázkám a k  hledáním odpovědí. Potlačíme-li tuto touhu,  musíme  hledat  povinnosti a  to přece nechceme. Děti se mají učit proto, že chtějí vědět.

Zásada č.3 je RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI – já respektuji tebe, ty respektuješ mě .                                                                                                                                                                                                                                                                                  Velmi důležitou otázkou v naší škole bude správné nastavení pravidel, která si budou v rámci možností stanovovat samy děti, samozřejmě pod pedagogickým vedením. Neznamená to volnou výchovu, hranice však budou hledány s důrazem na zažití přirozených důsledků chování dítěte. Takto nastavená pravidla pak snáze dodržují, protože vědí proč. Dokáží se pak daleko lépe orientovat v principech demokracie, odlišit anarchii, naučí se přirozenému vnímání autority.

Zásada č.4 je navodit u dítěte POCIT BEZPEČÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Je důležité, aby se děti ve škole cítily dobře a v bezpečí. Je prokázáno, že když má dítě strach, ať již ze sebemenších důvodů a subjektivních pocitů, není mu dobře, je ve stresu, jeho mozek pak nepracuje naplno a dítě jen těžko přijímá nové informace.

Zásada č.5 je učit děti s vědomím, že CO SLYŠÍM – ZAPOMENU, CO VIDÍM- TO SI ZAPAMATUJI , ale co UDĚLÁM TO  POCHOPÍM.                                                                                                                                                                                                    Děti se učí „hrou“, prací se speciálními montessori pomůckami, které jim pomáhají věc lépe pochopit a tím si vše mnohem lépe zapamatují, než kdyby museli „biflovat“. Při práci s pomůckou si děti trénují schopnost soustředit se, vytrvat a samostatně uvažovat.

Zásada č.6 je PRÁCE S CHYBOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dítě má právo vyjádřit svůj názor, v kolektivu s učitelem je možné o názoru polemizovat, hledat další otázky, pomoci nalézat správné odpovědi, přivést dítě k pochopení chyby. Chyba je pouze známka, že připravený úkol nebyl správně nastaven na dosažený stupeň zralosti dítěte, že dítě látku nedokázalo vstřebat, nedokázalo ji pochopit, nebo ji pochopilo nesprávně. Chyba je pouhou informací pro učitele. Pokud dítě za chybu dostane špatnou známku nebo napomenutí : „to už bys měl dávno vědět“, odebíráme mu pouze část jeho sebevědomí, které mu bude chybět i v době, kdy již látku plně zvládne.

A to je již zásada č. 7 NEZNÁMKOVÁNÍ A NESOUTĚŽENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V naší škole nepracujeme na výkon, nesoutěžíme, kdo bude první a na koho zbývá poslední lavice,  nesrovnáváme děti mezi sebou. Důležité je, jak se dítě samo vnímá, jak se zlepšilo ve srovnání samo se sebou, jakého pokroku dosáhlo. Každý má své tempo a k tomu je připraven jeho osobní plán. Na další úkol přechází až po řádném zvládnutí úkolu předchozího. Někdo zvládne čtení v pololetí 1.ročníku, druhý až na konci 2.ročníku, v matematice na tom ale mohou být tyto dvě děti úplně obráceně, důležité je podpořit jejich individualitu. Dnes přece ještě nevíme, kdo bude lékařem a kdo soustružníkem. Proč bychom tedy měli děti ovlivňovat známkami. Děti hodnotí zvládnutí svého osobního plánu spolu s učitelem, tato schopnost sebehodnocení je velice důležitá. Děti jsou hodnoceny slovně, přesným popisným jazykem, děti i rodiče tak dostávají zpětnou vazbu, ze které se dozvědí, jak zvládají předepsanou látku.

Zásada č. 8 SMYSLUPLNOST – „K čemu mi to bude?“ – je velmi důležitá otázka – kdo ví proč, najde snadněji jak.                                                                                                                                                                                                                                          Dítě nebude hledat důvody, proč by se mělo učit, namísto odpovědí na otázky co a jak by se mělo učit.

Velice důležitou je zásada č.9  SPOLUPRÁCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Naučit se, jak pracovat v týmu, umět vyjádřit svůj názor, vyslechnout a respektovat názor druhého, učit se argumentovat, kriticky myslet, to vše se děti učí prací ve věkově smíšené skupině. Děti často pracují ve dvojicích nebo ve skupinkách na různých projektech, učí se principům pozitivní spolupráce, čímž se rovněž podporuje vzájemné učení.

Zásada č. 10 SVOBODA A ZODPOVĚDNOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Dítě má svobodu do té míry, do jaké je schopno převzít odpovědnost za to, co dělá. S větší ochotou dítěte převzít odpovědnost za dodržování pravidel roste i jeho svoboda. Pokud dítě není schopno převzít odpovědnost za své činy, netrestáme je, ale poukazujeme na přirozené důsledky jeho chování a v případě nutnosti jeho svobodu dočasně omezíme. Do této zásady přirozeně patří, že RODIČE JSOU VE ŠKOLE VÍTÁNI. Škola je rodičům otevřená, mají přímý kontakt na učitele, mohou přijít do hodiny, sami si vyzkouší způsob práce s pomůckami. Naše škola pořádá pravidelné akce pro rodiče s dětmi pro podporu komunity, rozšíříme další kurzy pro rodiče. Zpětně vítáme jakoukoli pomoc rodičů, neboť si plně uvědomujeme výchovné spolupůsobení školy s rodinou.

Slíbila jsem vysvětlení v co nejkratším čase a přitom jsem shrnula celý kodex naší školy, ale mně připadá osvětlení a vysvětlení těchto zásad výuky a výchovy v naší škole jako nejdůležitější . Potřebujeme, aby se potencionální zájemci o zařazení dětí do naší školy s těmito zásadami plně ztotožnili.

Paní učitelko Kebrlová, dosti častá otázka veřejnosti, kterou slýchávám, je zda dítě tímto způsobem výuky dosáhne skutečně srovnatelných výsledků s dětmi v běžné základní škole? Každá škola, zařazená do seznamu schválených školských zařízení, pracuje podle  rámcového vzdělávacího plánu, schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. I naše škola musí tento dokument splňovat. Školy jsou pod pravidelným dohledem České školní inspekce. Učitelé jsou srovnatelně aprobovaní, vystudovali jsme stejné pedagogické instituty. Děti z alternativních škol tedy musejí dokonale zvládnout stejný rozsah vědomostí jako v běžné škole. Zásadním rozdílem je však, jak těchto vědomostí dosáhnou, s jakou psychickou pohodou a s jakou ochotou se dítě samo do výuky zapojilo. Osobně se maximálně zasadím o to, aby se děti v naší škole cítily dobře, aby je „škola hrou“ naplňovala a odnesly si od nás do života ty nejlepší základy. Aby byly veselé, rády zpívaly, tancovaly, recitovaly, aby si rády četly a aby se netrápily s vyjmenovanými slovy a násobilkou, když existuje spousta nástrojů, jak se vše přirozeně naučí. Jako učitelka angličtiny již hodně dětí znám osobně, připravovali jsme se společně již po celý rok při pravidelných setkáních S angličtinou Na rovince. Na děti se moc těším a svoje působení ve Škole na rovině beru jako velkou výzvu.

Rodiče, kteří by rádi své dítě zapsali do alternativní školy, se trochu obávají, jestli se jejich dítě bude schopno, po skončení docházky v takovéto škole, zapojit do dalšího studia na dalším stupni, na gymnáziu či střední a vysoké škole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Toto je tak trošku otázka přímo na mě (Mgr.Chaloupková). Můj bratr tento způsob výuky absolvoval na soukromé ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou, která loni oslavila již 20.výročí svého působení.  Po vysoké škole je dnes vysokým manažerem společnosti Partners.  Jací jsou, dle zkušeností, dospělí, kteří prošli alternativní výukou? Mají především vnitřní motivaci k (celoživotnímu) učení, umí myslet samostatně a kreativně, dokáží pracovat v týmu, umí se prosadit, ale zároveň umí i vyslechnout druhého a respektovat jiný názor. Jsou přesně takoví, jaká pravidla jsme do nich při výuce vložili. Proto jsem se taky rozhodla své dvě děti poslat do stejné školy a znovu vidím, že jsem udělala dobře, obě výuku výborně zvládají, získali dostatek vědomostí, aby se nyní můj syn mohl ucházet o přechod na osmileté soukromé gymnázium do Letohradu, mimochodem „přijímací zkoušky na zkoušku“ zvládl na výbornou. Proto jsem ráda přijala nabídku Slávky Petrové a Miloše Pražáka podílet se na přípravě vzniku nové alternativní školy Na rovině v České Třebové, protože jsem plně přesvědčena, že tyto školy mají v naší společnosti své místo. Vnímám zkušenosti s pozitivním vlivem alternativní základní školy MOZAIKA na dění ve městě z Rychnova nad Kněžnou, stejné zkušenosti má Chrudim se základní školou Dr.Malíka, Lázně Bohdaneč s přesahem domácích školáků z celé České republiky i Slovenska, která se dnes rozšiřuje opět do Chrudimi, ZŠ Na rovině dala základ vzniku soukromé školy v Českých Budějovicích, vzniká ZŠ v Jilemnici, ve Vrchlabí, Náchodě, výborně pracuje Montessori v Havlíčkově Brodu, Znojmě , Ostravě a samozřejmě v Praze a Brně. Věřím, že Česká Třebová za několik let rovněž ocení pozitivní vliv nově vznikající ZŠ Na rovině Pod Jelenicí a že převládne klima spolupráce s ostatními základními a mateřskými školami ve městě.

Řada rodičů vašich potenciálních žáků zatím o možnosti navštěvovat vaši novou školu neví. Kde se mohou podrobněji informovat? (Mgr.Jana Chaloupková)

Samozřejmě máme zájem o nové děti do naší školy, také proto je zveme na naše společná setkání, která se uskuteční v termínech 8.4., 13.5. a  10.6., v našich prostorách.  V průběhu akcí se mohou podrobněji  informovat  a  jsme připraveni odpovídat na jejich dotazy. Rodičům, kterým jsou blízké principy naší školy, kteří jsou ochotni si na výchovu svých dětí i připlatit,  doporučuji, vyhledat si více informací na internetu: www.narovine.cz, nebo přímo kontaktovat nás: spetrova@seznam.cz, či tel. 736 535 229. Mohou se také zúčastnit některých z našich připravovaných akcí, angličtina, plánujeme příměstský tábor, dopolední akce v knihovně. Máme zájem i o případné zájemce ze 2.ročníků, kteří cítí, že jim frontální výuka nevyhovuje, případně rodiče vnímají, že se u jejich děti projevují negativní psychosomatické syndromy, zejména tiky, strachy, nechuť navštěvovat školu, časté náhlé nemoci bez příčiny. Těmito projevy dosti často děti „prosí“, aby nemusely do školy. A toto je vždy nezdravým projevem, dítě je přece od narození zvídavé, je to impuls, že je něco nesprávně. A to vyžaduje změnu a alternativa je již v naší nabídce.

A jaké vidíš výhody existence alternativní základní školy ty, Jakube ? (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ve škole mám prostor říct, co si myslím. Děti při hodině nesedí v lavicích celé 4 hodiny, pracujeme na koberci, v sedacích vacích, hodně si povídáme. O přestávce si děti mohou půjčit různé hry. Když se děti ve škole snaží, mohou se dostat i do ciziny. A začínáme se učit až v 8,30 , odpoledne máme jenom jednou v týdnu a nemáme žádné domácí úkoly, paní učitelka říká, že po škole máme mít volno na sport a zábavu, učit se máme ve škole.

 Co víš o této škole ty,Veroniko? Jsou tam hodné učitelky. Ve škole si  hrou přicházíme na různé úkoly, které máme připravené do výuky. Na chodbě trávíme čas s dětmi z různých i vyšších tříd. Mám tam kamarády. Naše škola má pěkný názevJ. Nemáme  diktáty.

Paní Petrová, jak jste na tom s formální stránkou otevření školy? Otevření nové alternativní ZŠ Na rovině ve městě nedávno projednala rada města s kladným doporučením, takže výchozí pozice je dobrá.

Jaké  další náležitosti ještě potřebujete?  V přijatém doporučení se uvádí, že bude zřízena pobočka obdobné alternativní školy Na rovině  se sídlem v Lázních Bohdaneč. Základní  škola Na rovině se stále rozrůstá a její rozvoj způsobil některé legislativní změny. Souhlasné vyjádření rady Města Česká Třebová jsme obdrželi až po termínu, kdy je možné žádat kraj i ministerstvo o možné povolení vzniku školy a o normativy na žáka, potažmo na pracoviště. Škola Na rovině je zřizovatelem některých základních škol po celé České republice. To je důvod, proč se rozděluje provoz na Chrudim a Lázně Bohdaneč, jako menší subjekt je lépe uchopitelný. Další škola s principy Na rovině vzniká ve Vrchlabí a v Náchodě.

Zahájíte provoz již od nového školního roku? (S jakým počtem žáků?) Máte i zájemce mimo Českou Třebovou? Ano, pro rok 2014-15 jsme připraveni vést děti v individuální výuce pod ZŠ Na rovině Lázně Bohdaneč resp. pobočka Chrudim, podle legislativního dořešení a to s jednou paní učitelkou a pomocnou pedagogickou silou. Máme zapsáno zatím 6 prvňáčků a věříme, že touto novou informací se k nám přidají další zájemci z nultého,1. a 2. ročníku, abychom dosáhli počtu cca 10-12 žáků pro tento školní rok. Pro informaci máme zatím jediného žáka z České Třebové a to ještě z nultého ročníku, ostatní děti jsou z okolních měst a obcí.

A jak jste na tom s technickou přípravou, potřebujete ještě provést nějaké stavební úpravy? (Miloš PRAŽÁK) Tato škola vzniká v našem rodinném domě, resp. v jeho 2.podlaží, protože se nám nepodařilo zajistit jiné umístění. Nakonec jsme si řekli, že doma máme dostatečné prostory pro nějakých 30-40 dětí a že se pokusíme oslovit zájemce z řad rodičů a podle jejich zájmu budeme náš záměr směrovat. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci na drobné stavební úpravy v domě pro zřízení provozu ZŠ, největší změnou je samostatný vstup venkovním schodištěm do 2.nzp. To byl velký oříšek v požární zprávě, ale tato je zpracována a projednána s Orgánem požární ochrany v Ústí nad Orlicí. Nyní jsme předložili dokumentaci k vyhotovení závazného posudku Krajské hygienické stanici s pobočkou v Ústí nad Orlicí. Jedná se o malou školičku, pro 1.stupeň žáků 1-5.třídy. Poté ihned budeme iniciovat změnu ve stávajícím stavebním řízení, abychom obdrželi v co nejkratší lhůtě, souhlas Stavebního úřadu se změnou užívání pro provoz Základní školy Na rovině. V současné době, po schválení našeho záměru radou města, byly zahájeny nutné stavební práce uvnitř objektu, přemístění příčky pro zvětšení plochy šatny pro děti, umístění vstupů do jednotlivých učeben a drobné změny v sociálních zařízeních pro chlapce a dívky, realizuje se příprava pro vstup do 2.podlaží. Uvnitř školy je již základní vybavení, máme stoly, čekají nás ještě nějaké police a zejména atestované židličky pro rozdílnou výšku dětí a svítidla. Musíme ještě dokompletovat sociální zařízení. Pro výuku od září 2014 jsou již kompletně připravené montessori pomůcky pro 1. až 2.ročník.

Zahájení činnosti nového školního zařízení není jistě jednoduchá záležitost. Dostanete státní příspěvek na  zřízená učitelská místa? Ostatní provozní záležitosti a vybavení však musíte řešit s pomocí školného nebo s pomocí sponzorů. Máte již nějaké podporovatele? Máme po zápisech přijatých 6 žáků, smíšené třídy. Máme tedy ještě prostor děti doplnit na 10-12 žáků, což by byl vyhovující stav. Propagace pro přestup dětí na naši školu teprve nyní začíná, když jsme dostali souhlas o zřízení školy z rady města. Máme za to, že se ještě rodiče s dětmi přihlásí. Hledáme sponzory, snažíme se o zajištění finančních grantů na pokrytí nejnutnějších mzdových a režijních nákladů, to vše způsobila legislativní prodleva ve vyřizování pobočky. Je jistě možné posunout o jeden rok začátek fungování školy, ale jsme v situaci, že chceme dodržet příslib daný rodičům, kteří byli na našem zápisu, o otevření nultého, prvního a druhého ročníku ve školním roce 2014-15. Ze školného se budou hradit provozní náklady zařízení, proto ještě nyní je možný přestup dětí do naší školy, to by snížilo náklady na prostory. Na vybavení školy hledáme vhodné granty. Mzdové náklady učitelky a pomocné pedagogické pracovnice musíme vyřešit z darů od sponzorů. Po třech letech našeho snažení se o nás již hodně ví a máme i tady v České Třebové lidi, kteří tomuto projektu fandí, jak z řad podnikatelů např. obchodníci, kteří podporují zdravou výživu, tak z řad např. dětských lékařek, nebo větších podnikatelských subjektů např. Papera Svitavy.

Budeme vám držet palce, aby se vám váš záměr nastartoval a abychom se potkávali ve městě s co největším počtem vašich spokojených žáků. Děkuji vám za rozhovor. My jsme velice rádi, že jsme mohli naši ZŠ Na rovině v České Třebové takto přiblížit obyvatelům města.  (mm)

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.